«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2

Section 1. Scientific Articles

Synthesis of basic and applied research is the basis of obtaining high-quality findings and translating them into clinical practice

Kaprin A.D.1, Galkin V.N.2, Zhavoronkov L.P.2, Ivanov V.K.2, Ivanov S.A.2, Romanko Yu.S.2
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.26-40

Assessment of radiation risk associated with single PET/CT scanning

Pryakhin E.A., Kashcheev V.V., Menyajlo A.N., Ivanov V.K.
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.41-48

The efficiency of the photon capture therapy with gold containing compounds based on hyaluronic acid (experimental study)

Koryakin S.N.1, Ulyanenko S.E.1, Isaeva E.V.1, Beketov E.E.1, Ulyanenko L.N.1, Uspenskiy S.A.2,3, Selyanin M.A.2, Zelenetskii A.N.3
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.49-61

Pharmacokinetics of Re-188-nanodiamonds complex in mice bearing experimental Ehrlich carcinoma

Petriev V.M.1,2, Tishchenko V.K.1, Mikhailovskaya A.A.1, Konoplyannikov A.G.11
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.62-71

Intracavitary offline "in vivo" dosimetry for high dose-rate prostate brachytherapy with Ir-192: development of technology and first results of its application

Stepanenko V.F., Biryukov V.A., Kaprin A.D.1, Galkin V.N., Ivanov S.A., Kariakin O.B., Mardinskiy Yu.S., Gulidov I.A., Kolyzhenkov T.V., Ivannikov A.I., Borysheva N.B., Skvortsov V.G., Akhmedova U.A., Bogacheva V.V., Petukhov A.D., Yaskova E.K., Khailov A.M., Lepilina O.G., Sanin D.B., Korotkov V.A., Obukhov A.A., Anokhin Yu.N.
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.72-82

Comparative assessment of radiation and chemical risks in the city of Angarsk

Panchenko S.V.1, Arakelyan A.A.1, Vedernikova M.V.1, Potsyapun N.P.2, Kargin O.A.3, Sikora O.N.3, Stepanova U.G.3
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.83-96

Influence of dose characteristics on efficiency of electron beam sterilization of fish preserves

Polyakova I.V.1, Kobyalko V.O.1, Sarukhanov V.Ya.1, Koz'min G.V.1, Frolova N.A.1, Lykov I.N.2, Voronin L.A.3
«Radiation and Risk», 2017, vol. 26, No. 2, pp.97-106